• MMS Verboden?

  Gezondheid Verboden!

 • Deel uw MMS ervaring met kamerleden!

 • Heeft u baat bij MMS? Beschrijf en verstuur dan uw getuigenis (zie onderaan deze pagina) zodat deze kan worden toegevoegd aan het petitiedossier. 

  Do you benefit from MMS? Describe and send your testimony (see bottom of this page) so that it can be added to the petition file. • "Aangepaste standaardset MMS na NVWA bezoek: Druppeldop met kindveilige sluiting en voelbare gevarendriehoek voor blinden en slechtzienden."


 • Waar gaat het precies om?

 • Veel mensen, waaronder ik zelf, hebben baat bij MMS. Maar nu de verkoop van MMS door de NVWA aan banden is gelegd, is het middel in Nederland niet meer te verkrijgen. Bovendien bestaat er geen identiek regulier alternatief voor MMSDoor van overheidswege het gebruik van MMS te ontmoedigen en de verkoop aan banden te leggen wordt genezing dus onthouden aan hen die MMS willen gebruiken. Het recht op gezondheid en leven wordt hiermee op ernstige wijze geschonden

  Many people, including myself, benefit from MMS. But now that the sale of MMS has been restricted by the NVWA, the drug is no longer available in the Netherlands. Moreover, there is no identical regular alternative to MMS. By discouraging the use of MMS by the government and by restricting sales, the cure is therefore denied to those who want to use MMS. The right to health and life is thus seriously violated.

 • Uw recht op gezondheid en leven!

 • De tijd is aangebroken dat wij ons recht op vrijheid en zelfbeschikking ten aanzien van medicatie en behandeling claimen.  De grondrechten van vrije mensen op het gebied van gezondheid en leven worden niet langer gerespecteerd, onze vrijheid van handelen wordt ons stukje bij beetje ontnomen. Door mijn petitie te ondersteunen kunnen we deze misstanden ten goede keren. 


  The time has come for us to claim our right to freedom and self-determination with respect to medication and treatment. The fundamental rights of free people in the area of health and life are no longer respected, our freedom of action is taken away bit by bit. By supporting my petition we can reverse these abuses. 

 • Getuig tegen media leugens!

  Testify against lies in the media!


 • Niemand wordt ziek van MMS
  Nobody needs to become ill by the use of MMS

 • MMS vergelijken met wc-schoonmaakmiddelen of gootsteenontstoppers is een pertinente leugen, bedoeld om MMS in een kwaad daglicht te stellen. Van gezondheidsschade als gevolg van MMS gebruik is stellig geen sprake. Het NVWA onderzoek laat zien dat er in de afgelopen 10 jaar door correct gebruik van MMS geen ernstig zieken, gewonden of doden te betreuren zijn geweest. Getuigenissen van gezondheidsbevorderende eigenschappen van MMS overtreffen bovendien op overtuigende wijze de 2 Nederlandse casussen van gezondheidsschade die het NVWA onderzoek ter ondersteuning van haar conclusies aanvoert. In mijn 12- jarige ervaring als MMS gebruiker en supplier heeft zich nog nooit één geval van gezondheidsschade gemeld. 


  Comparing MMS with toilet cleaners or sink unblockers is a pertinent lie meant to put MMS in a bad light. There is certainly no question of health damage as a result of MMS use. The NVWA study shows that no serious sick, wounded or dead have been regretted in the past 10 years due to the correct use of MMS. Testimonials of health-promoting properties of MMS convince convincingly the 2 Dutch cases of health damage that the NVWA research in support of its conclusions. In my 12-year experience as MMS user and supplier, never one case of health damage has ever been reported.

 • Uw MMS ervaring

  Your MMS Testimonial

 • Uw MMS ervaring draagt bij aan het gezondheidsbevorderende beeld dat ik samen met u aan de minister en de tweedekamercommissie van volksgezondheid wil presenteren. Hopelijk zal uw getuigenis  bijdragen aan een positieve correctie in het denken over MMS bij volksvertegenwoordigers. Uw getuigenis zal worden toegevoegd aan de petitie. Tevens zal ze onderdeel worden van de vele tienduizenden getuigenissen van mensen wereldwijd, die hun MMS verhaal al hebben gedeeld in de sociale media en de MMS forums. Uw persoonsgegevens blijven uiteraard vertrouwelijk en zullen nooit openbaar gemaakt worden. 


  Your MMS experience contributes to the health-promoting image that I want to present to you, together with you, to the minister and the second-chamber committee for public health. Hopefully your testimony will contribute to a positive correction in the thinking about MMS among MPs. Your testimony will be added to the petition. It will also become part of the many tens of thousands of testimonials of people worldwide who have already shared their MMS story in social media and MMS forums. Your personal data will of course remain confidential and will never be made public.

 • Concluderend

  Concluding

 • Uw MMS getuigenis is van vitaal belang om ook in de tweede kamer gelezen, verteld en gehoord te worden. Het gezondheidsbevorderende aspect van MMS mag niet ontbreken in een nader onderzoek naar de waarheid achter dit bijzondere volksgeneesmiddel. En ondertussen moet MMS verkrijgbaar blijven. Want u en ik hebben er baat bij! 


  Your MMS testimonial is vital to be read, told and heard in the second room. The health-promoting aspect of MMS should not be lacking in a further investigation into the truth behind this particular folk medicine. And in the meantime MMS must remain available. Because you and I benefit!

 • Bent u het hiermee eens? 

  Do you agree?

 • Steun dan mijn petitie door deze te ondertekenen en beschrijf hieronder uw MMS ervaring. Ik voeg het toe aan het dossier dat wij aan de tweede kamercommissie zullen overhandigen, samen met een set MMS en relevante gebruiksinformatie voor ieder kamerlid.


  Then support my petition by signing it and describe your MMS experience below. I will add it to the file that we will hand over to the second parliamentary committee, together with a set of MMS and relevant user information.


  Ik dank u hartelijk voor uw ondersteuning!
  Steven

 • Heading